“ആരാണ് ഏറ്റവും വലിയ നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്‌മചാരി?”

"ആരാണ് ഏറ്റവും വലിയ നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്‌മചാരി?" ഇന്ന് ആരെയാണ് ചൊറിയേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന നാരദൻ തന്റെ പിതാവായ ബ്രഹ്‌മാവിനോട് ചോദിച്ചു. "അത് ശ്രീ കൃഷ്ണനാണ്, എന്താണ് സംശയം? അഭിമന്യുവിന്റെയും ഉത്തരയുടെയും പുത്രനായ പരീക്ഷിത്ത് ജനിച്ച സമയത് കൃഷ്ണൻ തന്നെ പറഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിത്യ ഉപവാസിയായ ദുർവ്വാസാവിനോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ..." ഈ ഉത്തരം കേട്ടപ്പോൾ നാരദന് സംശയം കൂടി. കാരണം ശ്രീകൃഷ്ണ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഗോപികമാരുടെ കൂടെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ ആടുന്ന ഒരാളാണ്, അങ്ങിനെ ഉള്ള ഒരാൾ എങ്ങിനെയാണ്... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑